เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท จัดส่งขนส่งเอกชน ฟรี!!

0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ 
 2. ที่อยู่ 
 3. เบอร์โทร 
 4. สถานที่ติดต่อ 
 5. อีเมล์ (E-mail)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 3 ช่องทาง เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

 1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
 2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทาง Email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและท่าน
 3. เก็บจากข้อมูลการใช้ Website ของเราผ่าน Browser’s Cookies ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุง
และแก้ไขให้ทางบริษัท ปรับปรุงให้ดีขึ้น ฐานในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
 1. ฐานสัญญา
  (Contract)
  เนื่องจากท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อการเข้าทำสัญญา
  รวมทั้งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
  จะส่งผลกระทบทำให้ไม่บริษัทไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้
  ไม่สามารถตรวจสอบงานตามสัญญาได้
  ไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการเข้าทำสัญญา
  และตรวจสอบความเป็นตัวตนของท่านได้ อันเป็นกรณีตามมาตรา 24 (3)
  ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 2. ฐานความยินยอม
  (Consent)
  บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการตลาด (เช่น
  โปรโมชั่น, กิจกรรมส่วนลด, เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) ทั้งนี้
  หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมท่านสามารถติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ได้ตาม
  ข้อ 4.
 3. ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  (Legitimate Interest) :
  บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดฝึกอบรม
  อันเป็นกรณีฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5)
  ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 4. ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
  (Legal Obligation)
  บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแล
  เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535,
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
  และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
  ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ที่ให้อำนาจศาลสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหรือข้อมูลในการพิจารณาคดี เป็นต้น
  อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 24 (6)
  ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เก็บรวบรวมอย่างปลอดภัย
 • ใช้
 • เปิดเผย ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้
  • ระบบส่งจดหมายข่าว
  • พนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท
  • พนักงานจัดส่งสินค้าจากบริษัทภายนอก
  • พนักงานจากบริษัทเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้
เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต
เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ

โดยมีรายชื่อหน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
(appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. เราจัดเก็บเป็น Soft Copy
 2. สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ Upcloud
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ
  เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
  เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบ
  และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. ชื่อ 
 2. ที่อยู่ 
 3. เบอร์โทร 
 4. สถานที่ติดต่อ 
 5. อีเมล์ (E-mail)

ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent):
ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้
ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

2.สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access):
ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา
ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ
ยินยอมต่อเราได้

3.สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

4.สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

5.สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

6.สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability):
ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ
ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

7.สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่
DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้
เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้
(รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)
หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : http://www.mdes.go.th 

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ
เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์
การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ
หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว
ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้
จากการคลิกลิงค์ Unsubscribe ในอีเมลที่ท่านได้รับ

Cookies

Cookies คืออะไร ?

Cookies
คือ Text Files
ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log
การใช้งาน Internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม Website ของท่าน
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก :
https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร ?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม
Website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง
และเราจะใช้ Cookies
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน Internet
รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง Internet
โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านใน Website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้ ?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ Website ของเรา

 1. คุกกี้ที่จำเป็น
  – คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์
  เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์
  คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
  – คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
  เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง
  และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์
  ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล
  ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
 3. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
  – คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ
  รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์
  และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ Browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ตามเว็บไซต์ https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ
และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ
Update ข้อมูลลงใน Website ของเราโดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอ.ที.บี.พี. จำกัด
สถานที่ติดต่อ : 376 พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ช่องทางการติดต่อ 

โทร : 02-116-1156
Email : [email protected]

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ติดต่อเรา

Line : @babi.basket

Email : [email protected]

ที่อยู่ : 354 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์โทรศัพท์ : 02-116-1156 , 080-980-5887

©2021 Babi Basket. All Rights Reserved.

สายด่วน  ให้บริการทุกวัน 09.00-20.00 น.

02-116-1156

Your Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

จัดส่งฟรีใน กทม. เมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท
Hit Enter to search or Esc key to close